İlahiyat Dizisi
İslâm İbâdet Esasları
Arapçaya Giriş 1
Arapçaya Giriş 2
Din Eğitimi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
İslâm Hukuku
İslam Felsefesi Tarihi 1
İslâm Felsefesi Tarihi 2
İslâm Mezhepleri Tarihi
İslâm Tarihi
Kelam
Tasavvuf
Tefsir
Türk İslâm Edebiyatı
İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi
İslam İnanç Esasları
Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi
İslâm Kurumları Tarihi
Sosyoloji’ye Giriş
Din Felsefesi El Kitabı
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim El Kitabı
Dinler Tarihi El Kitabı
Arapçanın Söz Varlığı
Mantık El Kitabı
Hadis El Kitabı
Ellibin Yıllık Bir Gün
Halk İnanışları El Kitabı
Türk Din Mûsikîsi El Kitabı
İslâm Felsefesi El Kitabı
Dinler Arası İlişkiler El Kitabı
İslâm Medeniyeti Tarihi El Kitabı
Türk Düşünce Tarihi El Kitabı
Tasavvuf Tarihinde Nazarî İrfan Geleneği Tarih, Teori ve Problemler
Şiî Düşüncede Tarih Dışı Hz. Fâtıma Yorumu
İslâm Hukukunda Kadının Boşa(n)ma Hakkı
Disiplinler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hizmetler 1
Okul Öncesi Öğretmenliği ve Din Eğitimi
Özel Eğitimde Din Eğitimi El Kitabı
Bilimsel Araştırma Süreçleri Yöntem, Teknik ve Etiğe Giriş
Kur’an ve Anlam
Disiplinler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hizmetler 2
Birey Toplum ve Değerler
Tefsir Tarihi Atlası ve Uygulama Haritaları
Türk İslâm Sanatları Tarihi El Kitabı
Kur’an Okuma ve Tecvid
Dinler Arası Diyalogun Sosyolojik KarşılığI
Yetişkinlerde Din Olgusu ve Kuran Kurslarında Öğretim
Hadis İlminin Oluşumunda Kelamî Düşüncenin Etkisi
Fıkıh Usûlü El Kitabı
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler I
İlahiyat Terimleri Sözlüğü
Kur’an-Sünnet Işığında Cezanın Amacı
Prof. Dr. Beyza Bilgin’e Armağan
Ecel Üzerine
Suç ve Yükleme
Çağdaş Kent Kurgusunda Geleneksel Ritüel Kurban
Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî)
Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî) Türkçe-Arapça Bakışımlı
Endülüs Fıkıh Okulları
Çeviri Amaçlı Tasavvuf Terminolojisi
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - II
İslam Tarihçiliğinde Garânîk Hâdisesi
Kur’an İlimleri ve Tefsir Tarihi El Kitabı
Kıraat Vecihlerinin Dilbilimsel Tefsire Etkisi
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - III
Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Düşüncesinde Din Eğitimi
Lübnanlı Corcî Şâhîn ‘Atıyye ve Şiirleri
Fikirleri ve Mücadelesiyle Mehmet Akif Ersoy
Klasik ve Çağdaş Dönem Fıkıh Metinleri
Mukâtil Tefsirinde Tevhid
4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğretim Programının Değerlendirilmesi (Stufflebeam CIPP Modeli)
Manevi Danışmanlıkta Bibliyoterapi Tekniği ve Uygulanması
Helâl Ürüne Kültürlerarası Manevi-Psikolojik Yaklaşım Müslümanlar İçin Helâl Ürün Tutum Ölçeği (Türkiye ve Malezya Örneği)
Muhammed Ali es-Sâbûnî ve Tefsir İlmindeki Yeri
İslam Dini ve Tabii Din İzmirli İsmail Hakkı
Bilimler Işığında Yaratılış
İslâm İbâdet Esasları

Editör
Talip Türcan

Yazarlar
Prof. Dr. Orhan Çeker
Prof. Dr. Saffet Köse
Prof. Dr. Ahmet Yaman
Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay
Prof. Dr. Talip Türcan
Prof. Dr. Abdullah Kahraman
Prof. Dr. Adnan Koşum
Prof. Dr. Şevket Topal
Yrd. Doç. Dr. Ünal Yerlikaya
Arş. Gör. Yıldız Demir

Fıkıh, insanın Allah’a, kendisine, diğer insanlara ve doğaya dönük
her türlü davranışını düzenleyen, çok geniş bir normatif yapıdır.
Hiçbir beşerî davranış, fıkhın düzenleme alanı dışında değildir.
Kaynağını vahiyden alan bir kurallar bütünü olarak fıkıh,
temel amacının da bir gereği olmak üzere, kişilerin Allah’a
karşı yükümlülüklerini ve onların toplumsal yansımalarını
öncelikle konu edinir. İslâm’da kişilerin niyetlerine bağlı olarak
yasaklanmamış her bir davranışın ibâdet değeri kazanması
mümkün olmakla birlikte, salt ibâdet olarak nitelediğimiz
davranışların başka hiçbir gerekçesi ve amacı olmaksızın
yalnızca Allah için yapılmaları gerekmektedir. Şu kadar
ki, yalnızca Allah için yapılmaları emredilen ibâdetlerin
aynı zamanda ilave sonuçlar ya da ikincil amaçlar olarak
toplumsal yararları da açığa çıkmaktadır.
İslâm İbadet Esasları El Kitabın’da, ibâdetlerle mükellef her
bir müslümanın zorunlu olarak bilmesi gereken hükümler,
ilmihâl geleneği göz ardı edilmeksizin, fakat eserin yazılma
amacı gereği belli bir akademik düzey de korunarak ele
alınmıştır. Eserde ibâdetlere ilişkin hükümler incelenirken,
hanefî yaklaşım hiçbir şekilde ihmal edilmemek kaydıyla,
mâlikî, şâfiî ve hanbelî mezheplerinin görüşlerine de büyük
ölçüde yer verilmiştir.
İslâm İbadet Esasları El Kitabı, öncelikle ilahiyat fakültelerinde
okutulan İslâm İbadet Esasları dersinde öğrencilere yardımcı
olmak amacıyla kaleme alınmıştır. Ayrıca eserin, ilahiyat
fakültelerinin ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi
bölümlerinde zorunlu olarak okutulan Temel Dinî Bilgiler dersi
ile ibâdetler fıkhına ilişkin diğer seçimlik dersler bakımından da
işlevsel bir kaynak niteliği taşıdığı belirtilmelidir.

400 Sayfa
Ebat: 16x23,5
ISBN: 978-605-4692-25-5
Fİyat: 110 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)