İlahiyat Dizisi
İslâm İbâdet Esasları
Arapçaya Giriş 1
Arapçaya Giriş 2
Din Eğitimi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
İslâm Hukuku
İslam Felsefesi Tarihi 1
İslâm Felsefesi Tarihi 2
İslâm Mezhepleri Tarihi
İslâm Tarihi
Kelam
Tasavvuf
Tefsir
Türk İslâm Edebiyatı
İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi
İslam İnanç Esasları
Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi
İslâm Kurumları Tarihi
Sosyoloji’ye Giriş
Din Felsefesi El Kitabı
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim El Kitabı
Dinler Tarihi El Kitabı
Arapçanın Söz Varlığı
Mantık El Kitabı
Hadis El Kitabı
Ellibin Yıllık Bir Gün
Halk İnanışları El Kitabı
Türk Din Mûsikîsi El Kitabı
İslâm Felsefesi El Kitabı
Dinler Arası İlişkiler El Kitabı
İslâm Medeniyeti Tarihi El Kitabı
Türk Düşünce Tarihi El Kitabı
Tasavvuf Tarihinde Nazarî İrfan Geleneği Tarih, Teori ve Problemler
Şiî Düşüncede Tarih Dışı Hz. Fâtıma Yorumu
İslâm Hukukunda Kadının Boşa(n)ma Hakkı
Disiplinler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hizmetler 1
Okul Öncesi Öğretmenliği ve Din Eğitimi
Özel Eğitimde Din Eğitimi El Kitabı
Bilimsel Araştırma Süreçleri Yöntem, Teknik ve Etiğe Giriş
Kur’an ve Anlam
Disiplinler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hizmetler 2
Birey Toplum ve Değerler
Tefsir Tarihi Atlası ve Uygulama Haritaları
Türk İslâm Sanatları Tarihi El Kitabı
Kur’an Okuma ve Tecvid
Dinler Arası Diyalogun Sosyolojik KarşılığI
Yetişkinlerde Din Olgusu ve Kuran Kurslarında Öğretim
Hadis İlminin Oluşumunda Kelamî Düşüncenin Etkisi
Fıkıh Usûlü El Kitabı
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler I
İlahiyat Terimleri Sözlüğü
Kur’an-Sünnet Işığında Cezanın Amacı
Prof. Dr. Beyza Bilgin’e Armağan
Ecel Üzerine
Suç ve Yükleme
Çağdaş Kent Kurgusunda Geleneksel Ritüel Kurban
Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî)
Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî) Türkçe-Arapça Bakışımlı
Endülüs Fıkıh Okulları
Çeviri Amaçlı Tasavvuf Terminolojisi
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - II
İslam Tarihçiliğinde Garânîk Hâdisesi
Kur’an İlimleri ve Tefsir Tarihi El Kitabı
Kıraat Vecihlerinin Dilbilimsel Tefsire Etkisi
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - III
Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Düşüncesinde Din Eğitimi
Lübnanlı Corcî Şâhîn ‘Atıyye ve Şiirleri
Fikirleri ve Mücadelesiyle Mehmet Akif Ersoy
Klasik ve Çağdaş Dönem Fıkıh Metinleri
Mukâtil Tefsirinde Tevhid
4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğretim Programının Değerlendirilmesi (Stufflebeam CIPP Modeli)
Manevi Danışmanlıkta Bibliyoterapi Tekniği ve Uygulanması
Helâl Ürüne Kültürlerarası Manevi-Psikolojik Yaklaşım Müslümanlar İçin Helâl Ürün Tutum Ölçeği (Türkiye ve Malezya Örneği)
Muhammed Ali es-Sâbûnî ve Tefsir İlmindeki Yeri
İslam Dini ve Tabii Din İzmirli İsmail Hakkı
Bilimler Işığında Yaratılış
İslam Dİnİ ve Tabİİ Dİn İzmİrlİ İsmaİl Hakkı

Hazırlayan
Prof. Dr. Osman Karadeniz

Eserin Orjinal Adı:
Din-i İslâm ve Din-i Tabiî (İzmirli'nin Kendi El Yazması)
Süleymaniye Kütüphanesi - İzmirli İ. Hakkı Kısmı, Kayıt: 3761.

Bilindiği gibi 20. Yüzyıl batı dünyası, bilim ve teknoloji alanında baş döndürücü gelişmeler kaydetti. Bu gelişmeler, ister istemez fert ve toplumların psikolojik ve sosyolojik yapılarında ciddi çalkantılara sebep oldu. Artık herkes kendine göre bir mezhep icat ederek o yolda hareket etmeye başladı. Fransa, bu konuda önder sayılabilecek bir konumdaydı.
Bazı bilim adamlarına göre, ilahi dinlerin kaynağı olan Allah, sadece ilk neden ve yaratıcı olarak görülmelidir. Dolayısıyla dinlerin ortaya koyduğu vahiy, kitap ve peygamber gibi kavramların aslı yoktur. İşte, günümüzde de fazlaca anlamı bilinmeden telaffuz edilen ve kendisine meyledilen bu anlayışın lâtincedeki adı “deisme”dir.
J. J. Rousseau'nun öngördüğü “uygarlık dini” ve nihayet bunun etkisi altında A. Comte'un ileri sürdüğü “insanlık dini”, kilisenin katı tutumu karşısında, batı dünyasının geçirdiği psikolojik ve sosyal çalkantıların tabii bir sonucu olmuştur.
Memleketimizin son dönem fikir hayatı ve özellikle din-bilim-felsefe ilişkisi konusunda bizlere ışık tutan, bu küçük eserde İzmir’li, bazı bilim adamlarının, semavi dinler karşısında “La Religion Naturelle (Tabii Din)” adı altında ortaya attıkları ahlaki nazariyeleri, İslam Dini ile mukayese ederek değerlendirmektedir.
İzmirli, bu arada, tıpkı Namık Kemal'in Batıda kaleme aldığı “Renan Müdâfanâmesi”ndeki tespiti üzere, o devirde sadece Renan değil, Doğu ilimleriyle uğraşanların “İslâm dini konusunda zihinlere hayret verecek kadar cahil oldukları" gerçeğine dikkat çekiyor.

Sayfa: 110
Ebat: 13,5x21 cm
ISBN: 978-625-7305-94-5
Fiyat: 75 TL 

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)