Dil ve Edebiyat Dizisi
Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım El Kitabı
Eski Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Türk Halk Edebiyatı
Edebiyat Bilgi ve Teorileri
Türk Dili El Kitabı
Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı
Şair Tezkireleri
Uygulamalı Okuma Eğitimi
Uygulamalı Yazma Eğitimi
Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı
Osmanlı Türkçesinde Benzer Yazılışlı Kelimeler Sözlüğü
Osmanlı Türkçesi
Talat Tekin Makaleler 1 Altayistik
Teorik Bir Yaklaşımla Zamirler Ural ve Altay Dillerindeki Zamirlerin Toplu Listesi
Türk Dil Bilimi Bakımından Tarihi Askeri Terminoloji
Modern Oğuz Türkçesi Söz Varlığı
Türkçede İsteme Kipliği Semantik Pragmatik Bir İnceleme
Dört Kumuk Masalı Üzerine Gramer İncelemesi
Nogay Türkçesi Grameri
Türk Dil Haritası Üzerinde Keşifler
Türkçede Zaman ve Görünüş Sistemi
Vâsık İlahîzade Mehmed Emîn Dîvân
Turcology In Turkey
Divan Edebiyatında Türler
Klasik Türk Edebiyatının Peşinden
Kırım Tatar Şairi Hamdi Giraybay
Kadınlarla İlgili Özbek Atasözleri
Klasik Türk Edebiyatında îdiyye
Hikayeci Bekir Sıtkı Kunt
Romantik Milliyetçi Ayaz İshaki
Abdulla Qodırıy Özbek Romanın Doğuşu
Türk Edebiyatında Deneme
Aytmatov Anlatılarında Ötekilerşme Sorunu ve Dönüş İşlekleri
Kerbelâ Mersiyeleri
Demir Baba Velayetnamesi
Karakoyunlu Hükümdarı Cihanşah ve Türkçe Şiirleri
Tarih-i Mısr-i Cedîd
Câmi'ü'l Hikâyât
İnsan Kültür ve Mizah
Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları
Söze Ruh Veren Şair Hasan Tufan
Safiye Sultan Zâde Mehmed Rezmi Divan
İhsan Oktay Anar'ın Kurgu Dünyası
Türk Şiirinde Yabancılaşma
Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji
Kazak ve Nogay Türkçesi Yazı Dillerinde Tasvir Fiilleri
Bay Efendi
Aşk-ı Sufi
Hakasya'dan Öyküler
Türk Dilinde ve Dünya Dillerinde Edilgen Yapı Tipolojisi
Türk Edebiyatında Küçürek Öykü
Çağdaş Türk Dili
Bu Yolun Yolcusu
Fethi Tevetoğlu Hayatı, Sanatı, ve Şairliği
Geceye Çizilen Güneş Ayhan Kırdar ve Şiiri
Türk Bilig Revüsü Îrân-Tûrân Cenkleri
Muallim Nâci-Beşir Fuad İntikad
Hafız Kâmil Kıdeyş'in Hayatı ve Şiir Dünyası
Halep Türkmenleri
Medya Kültür ve Edebiyat
Osmanlının Sürgün Şairleri
Terâcim-i Ulemâ-yı Dagıstan - Dağıstan Bilginleri Bİyografileri
Çocuk ve Allah’ın Poetikasının İzinde
Mîrî Mihr ü Müşterî
Rusçuklu Zarîfî Dîvânı
U’cubetü’l-Garâyib
Osmanlı Fıkralarının İlk Derlemelerinden Çaylak Tevfik’in Hazîne-i Letâif’i
Yabancılara Türkçe Öğretimi
İnce Alaydan Satire
Nüktedan Hisam Kurban
Temel Uygurca
Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı
Çağatayca-Farsça Manzûm Bir Lügat Nisâb-ı Türkî
Bozkırdaki Su Ceyhun Atuf Kansu
Millî Edebiyat Dönemi Türk Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu
Hakas Türkçesinde Fiil
Hakas Halk Masalları'nda Söz Dizimi
Görünüş Kategorisi Türkmence Örneği
Eski Uygurcada Bağlaçlar
Uygulamalı Dinleme Eğitimi El Kitabı
Uygulamalı Konuşma Eğitimi El Kitabı
Nağzî Münâzara-i Kahve vü Bâde
Endülüs Şiirinde Mersiye
Gençlik Edebiyatı
Yunus Emre'nin İzinde bir Sûfî Said Emre
Safiye Erol'un Romanlarında Manevi Olgunlaşma Yolunda Aşk ve Sembolik Dil
Rüzgâra Karşı Duran Şair Etkilenme Endişesi Kavramı ve Yahya Kemal'in Türk Şiirine Etkisi
Eski Rusya'da Çeviri Faaliyetleri (XI. - XVII. Yüzyıllar Arası)
Çeviri Stratejileri Kuram ve Uygulama
Yaşar Kemal'in Romanlarında Halk Kültürü Etkisi
Türk Kültürü
Ümmî Sinan’ın Saklı Hazinesi: Kâsif Es’ad Efendi Hayatı - Edebî Kisiliği - Dîvânı
Eşiktekiler Gecekondu Folklorunda İnsan - Zaman - Mekân
Türkçede Fosil Kelimeler
Yeni İslâmcı Akımın Edebiyat Okulu Mavera Dergisi
Bandırmalızâde Haşim Baba Divanı
Âzerî İbrahim Çelebi Husrev ü Şirin
Türk Edebiyatı Tarihi Muhtırası Tahir Olgun
Abdullah Rıza Ergüven'in Kaleminden Avanos
Malatyalı Necatî Divanı
50 Kuşağı Yazarlarından Adnan Özyalçıner ve Öykücülüğü
Öykücülüğümüzün Unutulan Yüzü Ayhan Bozfırat’ın Öyküleri
Bâri’a
ABDULCELÎL İBN ALÎ “DÜRR-İ HOŞ-ÂB” (Manzum Bir “Dürer” Tercümesi)
Balkan Türklerinin Muhacir Edebiyatı İncelemeleri
Sağlık Hizmetlerinde Sözlü Çeviri
14. yy’dan 19. yy’a Anadolu ve Rumeli’de Yazılmış Türkçe Edebî Metinler Üzerine Söylenmemiş Sözler
Başlangıçtan Günümüze Türk Dünyası Edebiyatı Seçmeler
Ferâhî, Sûrnâme: Bir Özge Âlem-Osmanlı Pâyitahtında 1582 Şenliği
Târih-i Seyyâh
Ta‘likîzâde Mehmed Subhî Firâset-Nâme
Şiir Ve Fotoğraf Şiirin Fotoğrafı Fotoğrafın Şiiri
Türkçede Görünüş
Avanos’a Dâir Yazılar - 1
Türkçede Belirteç İşlevli Bağımlı Cümleler
Âsım’ın Nesli ve Değerlerimiz
Amerikan Yerlileri ve KARAKALPAK Türklerinin Efsaneleri Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Şemsî Yûsuf u Züleyha
Gülşen-i Envâr
Okul Öncesinde Çocuk Edebiyatı ve Medya
II. Abdülhamit İçin Döneminde Bir Methiye
Görsel-İşitsel Çeviri Dublaj ve Sesli Betimleme
Savaşın İzinde Roman Türk ve Alman Romanlarında Savaş Gerçeği
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Kent İmgeleri ve Günümüz Kent Markası Tasarımına Etkisi
Kilisli Zihnî Divanı
Rodosçuklu Kömürkayazâde Fennî Müşâare Divançesi
Divan Şiirinde Renkler
TÜRK HALK BİLİMİNDE DERLEME Çalışmalar, Tartışmalar
Türk Ortaoyunu Kültürü
Cervantes’ten Tilkiyan’a Osmanlı Edebiyatında Pastoralin Sergüzeşti
Taşlıcalı Yahya ve Hamse’si
Avanos’a Dâir Yazılar - 2
Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Kuyruksuz Tilki Masalı
Müşterek Şiirler Divanı
Tezkire-i Şeyh Safî (İnceleme-Metin-Dizin)
Türkçe Şair Tezkirelerinin Kaynakları
Deyimler’in Hikayeleri
Kültür Bilimi ve Yönetimi
Hoca Nazar Hüveyda Rahat-I Dil
Karamanlıca Resimli Bir Çocuk Dergisi: Angeliaforos Çocuklar İçün (1872)
Evrensel Dilbilgisi Ve Türkçede İstem
İnsanlar İkiye Ayrılır: Meslek Folkloru Bağlamında Hekimlik
Yeni Türk Edebiyatı 1 Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
Türk Dili 1 El Kitabı
Hacı Bayram-ı Velî’nin Torunlarından Şair Ahmed Nuri Baba Divanı’ndan Örnekler, Ankara Şehrengizi ve Ser-Güzeşt’i
Âşıklık Geleneği ve Medya Endüstrisi -Geleneksel Müziğin Medyadaki Serüveni-
Türk Bilişsel Budun Dil Bilimine Giriş Türk Halk Bitki Sınıflandırmaları -Temel Aşamalar-
Yabancılara Türkçe Öğretİmİ El Kİtabı

Editörler
Mustafa Durmuş,
Alpaslan Okur

Yazarlar

Prof. Dr. Fatma Açık
Prof. Dr. Firdevs Güneş
Prof. Dr. Kutlay Yağmur
Prof. Dr. Nadir Engin Uzun
Prof. Dr. Musa Çifci
Doç. Dr. Ali Göçer
Doç. Dr. Demet Yaylı
Doç. Dr. Derya Yaylı
Doç. Dr. Havva Yaman
Doç. Dr. Sedat Maden
Doç. Dr. Suat Ungan
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akkaya
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Okur
Yrd. Doç. Dr. Bekir İnce
Yrd. Doç. Dr. Bülent Özkan
Yrd. Doç. Dr. Deniz Melanlıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Dilek Fidan
Yrd. Doç. Dr. Erhan Durukan
Yrd. Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Çetinkaya
Yrd. Doç. Dr. Hasan Bağcı
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Polat 
Yrd. Doç. Dr. K. Kaan Büyükikiz
Yrd. Doç. Dr. Kemal Zeki Zorbaz
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Durmuş
Yrd. Doç. Dr. Ömer Tuğrul Kara
Yrd. Doç. Dr. Saadettin Keklik 
Yrd. Doç. Dr. Selim Emiroğlu 
Yrd. Doç. Dr. Serap Cavkaytar
Yrd. Doç. Dr. Serdar Derman
Yrd. Doç. Dr. Sevim İnal
Yrd. Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün
Yrd. Doç. Dr. Tazegül Demir
Yrd. Doç. Dr. Zekerya Batur
Dr. Fatma Bölükbaş
Dr. Funda Uzdu Yıldız
Dr. Hüseyin Duru
Dr. Mesut Gün 
Ayten Şahin 
Fatma Çelik 
Fulden Ekizler
Funda Keskin 
Gökçen Göçen 
H. Merve Altıparmak
Hakan Bayezit 
Onur Köksal
Umut Başar


Türk dili ailesinin, 200 milyonu aşkın konuşuruyla dünya dilleri içerisinde ilgi çekici
bir yeri vardır. Bu ilginin varlığı; önemli ölçüde konuşurlarının sayısı, pek çok
halkla temas edecek şekilde geniş bir coğrafyaya yayılmış olması, tarihte ve
günümüzde siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında oynadıkları roller ile
açıklanabilir. Türk dili ailesinin, konuşur sayısı bakımından en büyük kolu
olarak Türkiye Türkçesinin, başka dilleri konuşan halklar için cazibe
merkezi olduğu kadar, diğer Türk dilli halklar için de cazibe unsuru
sayıldığı görülmektedir.
Özellikle kurumsal dil öğretim merkezlerinde Türkçe öğrenenlere
bakıldığında, Türkçeye yönelik talepte bulunanların, büyük bir
çoğunlukla, Türkiye’nin tarihî ve günümüzdeki ilişki bölgelerinden
olduğu görülmektedir. İster genetik ve tipolojik yakınlık, ister aynı
medeniyet dairesi içerisinde yer almak, ister geçmişteki siyasi ve
idari ilişkiler, isterse yakın ekonomik ilişkiler Türkiye’yi ve Türkçeyi
ilgi çekici hâle getirirken; diğer taraftan karşılanmayı bekleyen
Türkçe öğretimi talebini de ön plana çıkarmaktadır. Türkiye’de eğitim
görmek ve/veya çalışmak, Türkiye ile kendi ülkesi arasındaki tarihî
ilişkileri araştırmak gibi ileri düzey Türkçe öğrenmek durumunda
bulunan kişilerin; bunun yanı sıra kısa süreli programlara katılarak
Türkiye’yi tanımak ve Türkçe öğrenmek isteyenlerin bu dili öğrenme
yönündeki taleplerini karşılayabilecek donanımlı öğretim kadrolarına
büyük ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu kitap; bir yandan öğretim materyallerini hazırlamak, seçenekli
dil öğretim programları oluşturmak, diğer yandan sınıf ortamında
öğretici rolünü üstlenmek durumundaki donanımlı yabancılara
Türkçe öğretimi uzmanlarının yetişmesinde onlara ihtiyaç duyacakları
kuramsal bilgileri sunmayı ve söz konusu bilgileri sınıf ortamına nasıl
taşıyacaklarını uygulama örnekleriyle göstermeyi amaçlamaktadır.
Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabında Türkçenin yabancılara
öğretimi, geniş bir kadronun kaleminden ve bu kadronun farklı
düzeylerdeki bilgi ve deneyiminden süzülerek çok yönlü bir şekilde
ortaya konulmaya çalışıldı. Kitabın, bu alanı tanımak,
kendisini yabancılara Türkçe öğretimi uzmanı olarak yetiştirmek
isteyenlere yararlı olacağını umuyoruz.

583 Sayfa
Ebat: 19,5x27,5
ISBN: 978-605-4692-70-7
Fiyat: 35 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)