İlahiyat Dizisi
İslâm İbâdet Esasları
Arapçaya Giriş 1
Arapçaya Giriş 2
Din Eğitimi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
İslâm Hukuku
İslam Felsefesi Tarihi 1
İslâm Felsefesi Tarihi 2
İslâm Mezhepleri Tarihi
İslâm Tarihi
Kelam
Tasavvuf
Tefsir
Türk İslâm Edebiyatı
İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi
İslam İnanç Esasları
Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi
İslâm Kurumları Tarihi
Sosyoloji’ye Giriş
Din Felsefesi El Kitabı
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim El Kitabı
Dinler Tarihi El Kitabı
Arapçanın Söz Varlığı
Mantık El Kitabı
Hadis El Kitabı
Ellibin Yıllık Bir Gün
Halk İnanışları El Kitabı
Türk Din Mûsikîsi El Kitabı
İslâm Felsefesi El Kitabı
Dinler Arası İlişkiler El Kitabı
İslâm Medeniyeti Tarihi El Kitabı
Türk Düşünce Tarihi El Kitabı
Tasavvuf Tarihinde Nazarî İrfan Geleneği Tarih, Teori ve Problemler
Şiî Düşüncede Tarih Dışı Hz. Fâtıma Yorumu
İslâm Hukukunda Kadının Boşa(n)ma Hakkı
Disiplinler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hizmetler 1
Okul Öncesi Öğretmenliği ve Din Eğitimi
Özel Eğitimde Din Eğitimi El Kitabı
Bilimsel Araştırma Süreçleri Yöntem, Teknik ve Etiğe Giriş
Kur’an ve Anlam
Disiplinler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hizmetler 2
Birey Toplum ve Değerler
Tefsir Tarihi Atlası ve Uygulama Haritaları
Türk İslâm Sanatları Tarihi El Kitabı
Kur’an Okuma ve Tecvid
Dinler Arası Diyalogun Sosyolojik KarşılığI
Yetişkinlerde Din Olgusu ve Kuran Kurslarında Öğretim
Hadis İlminin Oluşumunda Kelamî Düşüncenin Etkisi
Fıkıh Usûlü El Kitabı
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler I
İlahiyat Terimleri Sözlüğü
Kur’an-Sünnet Işığında Cezanın Amacı
Prof. Dr. Beyza Bilgin’e Armağan
Ecel Üzerine
Suç ve Yükleme
Çağdaş Kent Kurgusunda Geleneksel Ritüel Kurban
Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî)
Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî) Türkçe-Arapça Bakışımlı
Endülüs Fıkıh Okulları
Çeviri Amaçlı Tasavvuf Terminolojisi
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - II
İslam Tarihçiliğinde Garânîk Hâdisesi
Kur’an İlimleri ve Tefsir Tarihi El Kitabı
Kıraat Vecihlerinin Dilbilimsel Tefsire Etkisi
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - III
Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Düşüncesinde Din Eğitimi
Lübnanlı Corcî Şâhîn ‘Atıyye ve Şiirleri
Fikirleri ve Mücadelesiyle Mehmet Akif Ersoy
Klasik ve Çağdaş Dönem Fıkıh Metinleri
Mukâtil Tefsirinde Tevhid
4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğretim Programının Değerlendirilmesi (Stufflebeam CIPP Modeli)
Manevi Danışmanlıkta Bibliyoterapi Tekniği ve Uygulanması
Helâl Ürüne Kültürlerarası Manevi-Psikolojik Yaklaşım Müslümanlar İçin Helâl Ürün Tutum Ölçeği (Türkiye ve Malezya Örneği)
Muhammed Ali es-Sâbûnî ve Tefsir İlmindeki Yeri
İslam Dini ve Tabii Din İzmirli İsmail Hakkı
Bilimler Işığında Yaratılış
Dİn Hİzmetlerİnde Rehberlİk ve İletİşİm El Kİtabı

Editör
Recai Doğan
Remziye Ege

Yazarlar
Prof. Dr. Recai Doğan
Prof. Dr. Zeki Salih Zengin
Doç. Dr. Remziye Ege
Doç. Dr. Yıldız Kızılabdullah
Doç. Dr. Tuğrul Yürük
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Önder
Dr. Arş. Gör. Şahin Kızılabdullah
Dr. Arş. Gör. Havva Sinem Uğurlu

Din hizmetleri bireylerin din ile ilgili işlerinin yürütüldüğü
bir alandır. Bireyin hayatını anlamlandırma sürecinde
önemli bir etkisi olduğu düşünülen din ile ilgili işlerin
ehil ellerde, belli yeterlik ve becerilerle donanık olarak
yürütülmesi gerekir. Din hizmetleri doğal olarak rehberlik
hizmetlerini çağrıştırmakla beraber bu alanda hizmet
veren profesyonellerin rehberlik alanında kendilerini
geliştirmiş olmaları ve aynı şekilde pek çok becerinin
yanı sıra iletişim becerilerinin de gelişmiş olması
beklenir. Bu anlamda yazılmış pek çok esere rastlamak
mümkündür. Elinizdeki bu kitap, adında öne çıkarılan
rehberlik ve iletişim konularını içermekle beraber,
din hizmetleri alanını genel olarak tanımayı,
ülkemizde bu hizmetlerin yürütüldüğü kurumu ve
bu kurumda yürütülen görevleri ve aynı zamanda
bu kurumda görev yapanların yeterliklerini incelemeyi
hedeflemiştir. Böylece din hizmetleri alanına ilgi duyanlar
için bir kılavuz kitap olma niteliği de taşımaktadır.

213 Sayfa
Ebat: 16x23,5
ISBN: 978-605-4692-76-7
Fiyat: 110 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)