İlahiyat Dizisi
İslâm İbâdet Esasları
Arapçaya Giriş 1
Arapçaya Giriş 2
Din Eğitimi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
İslâm Hukuku
İslam Felsefesi Tarihi 1
İslâm Felsefesi Tarihi 2
İslâm Mezhepleri Tarihi
İslâm Tarihi
Kelam
Tasavvuf
Tefsir
Türk İslâm Edebiyatı
İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi
İslam İnanç Esasları
Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi
İslâm Kurumları Tarihi
Sosyoloji’ye Giriş
Din Felsefesi El Kitabı
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim El Kitabı
Dinler Tarihi El Kitabı
Arapçanın Söz Varlığı
Mantık El Kitabı
Hadis El Kitabı
Ellibin Yıllık Bir Gün
Halk İnanışları El Kitabı
Türk Din Mûsikîsi El Kitabı
İslâm Felsefesi El Kitabı
Dinler Arası İlişkiler El Kitabı
İslâm Medeniyeti Tarihi El Kitabı
Türk Düşünce Tarihi El Kitabı
Tasavvuf Tarihinde Nazarî İrfan Geleneği Tarih, Teori ve Problemler
Şiî Düşüncede Tarih Dışı Hz. Fâtıma Yorumu
İslâm Hukukunda Kadının Boşa(n)ma Hakkı
Disiplinler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hizmetler 1
Okul Öncesi Öğretmenliği ve Din Eğitimi
Özel Eğitimde Din Eğitimi El Kitabı
Bilimsel Araştırma Süreçleri Yöntem, Teknik ve Etiğe Giriş
Kur’an ve Anlam
Disiplinler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hizmetler 2
Birey Toplum ve Değerler
Tefsir Tarihi Atlası ve Uygulama Haritaları
Türk İslâm Sanatları Tarihi El Kitabı
Kur’an Okuma ve Tecvid
Dinler Arası Diyalogun Sosyolojik KarşılığI
Yetişkinlerde Din Olgusu ve Kuran Kurslarında Öğretim
Hadis İlminin Oluşumunda Kelamî Düşüncenin Etkisi
Fıkıh Usûlü El Kitabı
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler I
İlahiyat Terimleri Sözlüğü
Kur’an-Sünnet Işığında Cezanın Amacı
Prof. Dr. Beyza Bilgin’e Armağan
Ecel Üzerine
Suç ve Yükleme
Çağdaş Kent Kurgusunda Geleneksel Ritüel Kurban
Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî)
Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî) Türkçe-Arapça Bakışımlı
Endülüs Fıkıh Okulları
Çeviri Amaçlı Tasavvuf Terminolojisi
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - II
İslam Tarihçiliğinde Garânîk Hâdisesi
Kur’an İlimleri ve Tefsir Tarihi El Kitabı
Kıraat Vecihlerinin Dilbilimsel Tefsire Etkisi
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - III
Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Düşüncesinde Din Eğitimi
Lübnanlı Corcî Şâhîn ‘Atıyye ve Şiirleri
Fikirleri ve Mücadelesiyle Mehmet Akif Ersoy
Klasik ve Çağdaş Dönem Fıkıh Metinleri
Mukâtil Tefsirinde Tevhid
4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğretim Programının Değerlendirilmesi (Stufflebeam CIPP Modeli)
Manevi Danışmanlıkta Bibliyoterapi Tekniği ve Uygulanması
Helâl Ürüne Kültürlerarası Manevi-Psikolojik Yaklaşım Müslümanlar İçin Helâl Ürün Tutum Ölçeği (Türkiye ve Malezya Örneği)
Muhammed Ali es-Sâbûnî ve Tefsir İlmindeki Yeri
İslam Dini ve Tabii Din İzmirli İsmail Hakkı
Bilimler Işığında Yaratılış
Muhammed Alİ es-Sâbûnî ve Tefsİr İlmİndekİ Yerİ

Editör
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Keskin

Yazarlar
Prof. Dr. Hasan Keskin
Prof. Dr. Mehmet Soysaldı
Prof. Dr. Murat Kayacan
Doç. Dr. Ali Bulut
Doç. Dr. Duran Ali Yıldırım
Doç. Dr. Esat Özcan
Doç. Dr. Mehmet Demirci
Doç. Dr. Mustafa Cora
Doç. Dr. Süleyman Pak
Dr. Öğr. Üyesi Nazife Vildan Güloğlu
Dr. Öğr. Üyesi Nurdane Güler
Dr. Öğr. Üyesi Resul Ertuğrul
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Topyay
Öğr. Gör. Dr. Hasan Hüseyin Havuz
Öğr. Gör. Dr. Servet Demirbaş
Öğr. Gör. Ahmet Turan Özdemir
Dr. Fatih Çınar
Musa Öztürk

Eser, Kur'ân yorum literatürüne çağdaş dönemde önemli bir katkı sunan Muhammed Ali es-Sâbûnî’yi (1930–2021) çeşitli perspektiflerden ele almaktadır. Onun tefsirle ilgili eserleri, tefsir problemlerine yaklaşımı müşkil âyetleri çözüme kavuşturma şekli, kıraât ve anlam ilişkisi kurması, tefsir yöntemi vb. daha pek çok konuyu, yetkin kalemlerin incelemelerini içeren bölümleriyle ele almaktadır.
İlâhi kelama muhatap her insan için âlimlerin ilmî tecrübeleri büyük önem taşımaktadır. Müslüman, deneyimler üzerinden kuracağı “örnek” bir hayatı arzular. Modern dönemde bir müfessirin tefsir ilmindeki yerini tespit etme, bir bakıma günümüz Müslümanlarının kendilerini arz üzerinde doğru konumlandırmalarına aracılık edecektir. Elinizdeki çalışma, bu noktada tefsir ilmi temelinde, bir inşa sürecine de katkı sunmayı amaçlamaktadır.
Bu eser; Muhammed Ali es-Sâbûnî’nin ilmî serencamı dolayımında, Kur'ân yorum bilimi temel karakteristiği üzerine âdeta bir kazı çalışması, Kur'ân’ın günümüz muhataplarının zihinlerindeki kimi sorulara yanıt verme çabalarını sergileyen bir giriştir. Bugünden bir bakışla Müslüman tefsir geleneğini doğru kavrama çabalarına da ışık tutacaktır.

Sayfa: 456
Ebat: 16x23,5 cm
ISBN: 978-625-7305-91-4
Fiyat: 120 TL 

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)