İlahiyat Dizisi
İslâm İbâdet Esasları
Arapçaya Giriş 1
Arapçaya Giriş 2
Din Eğitimi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
İslâm Hukuku
İslam Felsefesi Tarihi 1
İslâm Felsefesi Tarihi 2
İslâm Mezhepleri Tarihi
İslâm Tarihi
Kelam
Tasavvuf
Tefsir
Türk İslâm Edebiyatı
İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi
İslam İnanç Esasları
Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi
İslâm Kurumları Tarihi
Sosyoloji’ye Giriş
Din Felsefesi El Kitabı
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim El Kitabı
Dinler Tarihi El Kitabı
Arapçanın Söz Varlığı
Mantık El Kitabı
Hadis El Kitabı
Ellibin Yıllık Bir Gün
Halk İnanışları El Kitabı
Türk Din Mûsikîsi El Kitabı
İslâm Felsefesi El Kitabı
Dinler Arası İlişkiler El Kitabı
İslâm Medeniyeti Tarihi El Kitabı
Türk Düşünce Tarihi El Kitabı
Tasavvuf Tarihinde Nazarî İrfan Geleneği Tarih, Teori ve Problemler
Şiî Düşüncede Tarih Dışı Hz. Fâtıma Yorumu
İslâm Hukukunda Kadının Boşa(n)ma Hakkı
Disiplinler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hizmetler 1
Okul Öncesi Öğretmenliği ve Din Eğitimi
Özel Eğitimde Din Eğitimi El Kitabı
Bilimsel Araştırma Süreçleri Yöntem, Teknik ve Etiğe Giriş
Kur’an ve Anlam
Disiplinler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hizmetler 2
Birey Toplum ve Değerler
Tefsir Tarihi Atlası ve Uygulama Haritaları
Türk İslâm Sanatları Tarihi El Kitabı
Kur’an Okuma ve Tecvid
Dinler Arası Diyalogun Sosyolojik KarşılığI
Yetişkinlerde Din Olgusu ve Kuran Kurslarında Öğretim
Hadis İlminin Oluşumunda Kelamî Düşüncenin Etkisi
Fıkıh Usûlü El Kitabı
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler I
İlahiyat Terimleri Sözlüğü
Kur’an-Sünnet Işığında Cezanın Amacı
Prof. Dr. Beyza Bilgin’e Armağan
Ecel Üzerine
Suç ve Yükleme
Çağdaş Kent Kurgusunda Geleneksel Ritüel Kurban
Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî)
Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî) Türkçe-Arapça Bakışımlı
Endülüs Fıkıh Okulları
Çeviri Amaçlı Tasavvuf Terminolojisi
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - II
İslam Tarihçiliğinde Garânîk Hâdisesi
Kur’an İlimleri ve Tefsir Tarihi El Kitabı
Kıraat Vecihlerinin Dilbilimsel Tefsire Etkisi
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - III
Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Düşüncesinde Din Eğitimi
Lübnanlı Corcî Şâhîn ‘Atıyye ve Şiirleri
Fikirleri ve Mücadelesiyle Mehmet Akif Ersoy
Klasik ve Çağdaş Dönem Fıkıh Metinleri
Mukâtil Tefsirinde Tevhid
4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğretim Programının Değerlendirilmesi (Stufflebeam CIPP Modeli)
Manevi Danışmanlıkta Bibliyoterapi Tekniği ve Uygulanması
Helâl Ürüne Kültürlerarası Manevi-Psikolojik Yaklaşım Müslümanlar İçin Helâl Ürün Tutum Ölçeği (Türkiye ve Malezya Örneği)
Muhammed Ali es-Sâbûnî ve Tefsir İlmindeki Yeri
İslam Dini ve Tabii Din İzmirli İsmail Hakkı
Bilimler Işığında Yaratılış
Helâl Ürüne Kültürlerarası Manevİ-Psİkolojİk Yaklaşım Müslümanlar İçİn Helâl Ürün Tutum Ölçeğİ (Türkİye ve Malezya Örneğİ)

Yazar
Dr. Fatıma Zeynep Belen


İnsanlık tarihi boyunca ilkel kabile toplulukları ve ilahî dinlerde tüketilmesi yasak olan ve tüketilmesine izin verilen gıdalar olmuştur. Yahudilikte tüketilmesine izin verilenler koşer kavramı ile ifade edilirken, İslâm dininde helâl kavramı ile ifade edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerde “helâl” ve “tayyib” olanın tüketilmesinin Allah tarafından bildirilmesi, bugün helâl ürün kavramının temelini oluşturmaktadır. Helâl kavramı; dinî, inanç manevi boyutu ifade ederken, tayyib ise kalite, güvenlik, sağlık, temizlik, besleyici ve aslına uygun olma gibi özellikleri içermektedir. Kültürümüzde helâl kavramı, dinî anlamı ile beraber doğruluk, rıza, helâl kazanç gibi anlamlara da gelmektedir. Bu bağlamda helâlin manevi anlamda bir yaşam şekli olduğu ifade edilebilir. Günümüzde helâl kavramı sadece gıdayı değil tüketim malzemeleri, kozmetik, turizm, lojistik vb. gibi pek çok alanı içine almaktadır. Helâl ürün konusunda örnek uygulamaları olan dünyanın ileri gelen ülkelerinden biri Malezya’dır. Malezya’nın çok kültürlü bir toplum yapısına sahip olmasının bu konuda etkili olduğu söylenebilir. Bu araştırma kültürler arası bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Araştırma kapsamında Türkiye ve Malezya örnekleminde “Müslümanlar İçin Helâl Ürün Ölçeği” geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Sayfa: 136
Ebat: 16x23,5 cm
ISBN: 978-625-7305-86-0
Fiyat: 80 TL 

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)