İlahiyat Dizisi
İslâm İbâdet Esasları
Arapçaya Giriş 1
Arapçaya Giriş 2
Din Eğitimi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
İslâm Hukuku
İslam Felsefesi Tarihi 1
İslâm Felsefesi Tarihi 2
İslâm Mezhepleri Tarihi
İslâm Tarihi
Kelam
Tasavvuf
Tefsir
Türk İslâm Edebiyatı
İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi
İslam İnanç Esasları
Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi
İslâm Kurumları Tarihi
Sosyoloji’ye Giriş
Din Felsefesi El Kitabı
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim El Kitabı
Dinler Tarihi El Kitabı
Arapçanın Söz Varlığı
Mantık El Kitabı
Hadis El Kitabı
Ellibin Yıllık Bir Gün
Halk İnanışları El Kitabı
Türk Din Mûsikîsi El Kitabı
İslâm Felsefesi El Kitabı
Dinler Arası İlişkiler El Kitabı
İslâm Medeniyeti Tarihi El Kitabı
Türk Düşünce Tarihi El Kitabı
Tasavvuf Tarihinde Nazarî İrfan Geleneği Tarih, Teori ve Problemler
Şiî Düşüncede Tarih Dışı Hz. Fâtıma Yorumu
İslâm Hukukunda Kadının Boşa(n)ma Hakkı
Disiplinler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hizmetler 1
Okul Öncesi Öğretmenliği ve Din Eğitimi
Özel Eğitimde Din Eğitimi El Kitabı
Bilimsel Araştırma Süreçleri Yöntem, Teknik ve Etiğe Giriş
Kur’an ve Anlam
Disiplinler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hizmetler 2
Birey Toplum ve Değerler
Tefsir Tarihi Atlası ve Uygulama Haritaları
Türk İslâm Sanatları Tarihi El Kitabı
Kur’an Okuma ve Tecvid
Dinler Arası Diyalogun Sosyolojik KarşılığI
Yetişkinlerde Din Olgusu ve Kuran Kurslarında Öğretim
Hadis İlminin Oluşumunda Kelamî Düşüncenin Etkisi
Fıkıh Usûlü El Kitabı
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler I
İlahiyat Terimleri Sözlüğü
Kur’an-Sünnet Işığında Cezanın Amacı
Prof. Dr. Beyza Bilgin’e Armağan
Ecel Üzerine
Suç ve Yükleme
Çağdaş Kent Kurgusunda Geleneksel Ritüel Kurban
Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî)
Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî) Türkçe-Arapça Bakışımlı
Endülüs Fıkıh Okulları
Çeviri Amaçlı Tasavvuf Terminolojisi
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - II
İslam Tarihçiliğinde Garânîk Hâdisesi
Kur’an İlimleri ve Tefsir Tarihi El Kitabı
Kıraat Vecihlerinin Dilbilimsel Tefsire Etkisi
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - III
Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Düşüncesinde Din Eğitimi
Lübnanlı Corcî Şâhîn ‘Atıyye ve Şiirleri
Fikirleri ve Mücadelesiyle Mehmet Akif Ersoy
Klasik ve Çağdaş Dönem Fıkıh Metinleri
Mukâtil Tefsirinde Tevhid
4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğretim Programının Değerlendirilmesi (Stufflebeam CIPP Modeli)
Manevi Danışmanlıkta Bibliyoterapi Tekniği ve Uygulanması
Helâl Ürüne Kültürlerarası Manevi-Psikolojik Yaklaşım Müslümanlar İçin Helâl Ürün Tutum Ölçeği (Türkiye ve Malezya Örneği)
Muhammed Ali es-Sâbûnî ve Tefsir İlmindeki Yeri
İslam Dini ve Tabii Din İzmirli İsmail Hakkı
Bilimler Işığında Yaratılış
Kur’an-Sünnet Işığında Cezanın Amacı

Yazar
Dr. Adem Yıldırım

Değişim, tüm toplumların ve toplumu meydana getiren bütün kurumların alınyazısıdır. Din de toplumu meydana getiren sosyal kurumlardan biri olarak toplumsal değişimin hem nesnesi hem faili konumundadır. Toplumsal yapının bir bölümünde meydana gelen değişim, nihayetinde o yapının bütün parçalarını etkilemektedir. Modernleşmeyle birlikte toplumun her alanında hızlı bir değişim sürecinin içine girildiği açıktır. Dini anlayış ve temayüller de bu sürecin içinde peyderpey değişmektedir. Fakat toplumsal ve dini değişim nereye doğru ve hangi hızla ilerlemektedir? Sadece 10 sene önce Türkiye’nin İslamlaştığı tartışılırken bugün muhafazakâr ailelerin çocuklarının bile deizme sürüklendiği iddia edilmeye başlanmıştır. Türkiye’de yaşayan kişiler ya bir lunapark hız treni (roller- coaster) üzerindeymişçesine yıldan yıla bir aşağı bir yukarı bir sağa bir sola savrulmaktadırlar ya da bu değerlendirmelerden en az biri hatalıdır.

Dinî değişimle ilgili tartışmaların genel problemi konunun bağımsız alan araştırmaları üzerinden yürütülmemesidir. Toplumsal değişime değer yargılarıyla yaklaşmak eldeki verileri doğru okumayı güçleştirmektedir. Elinizdeki çalışma bu düşüncelerle Türkiye’de 2000’li yıllarda yaşanan toplumsal ve dinî değişimi doğru okuma gayesiyle ortaya çıkmış bulunmaktadır. Araştırma dinî algı ve temayüllerdeki değişimi öğretmenler üzerinden tespit etmeye çalışmaktadır. 2005 yılında öğretmenlerle gerçekleştirdiğimiz anket uygulaması aynı sorularla tekrar edilerek dinî değişimin izleri ve öğretmenler üzerindeki yansımaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda Bursa il merkezindeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 420 öğretmeninin katılımıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.

Öğretmenlerdeki dini inanç, ibadet ve sosyal yaşam boyutlarını ölçtüğümüz bu çalışmada ortaya çıkan yaşa bağlı farklılıklar birçok kişinin düşüncesinin aksine en azından öğretmenler açısından dine yönelimin azalmadığını ortaya koymaktadır. Önceki çalışmamızla yaptığımız karşılaştırmalar da öğretmenler açısından din adına genel olarak pozitif yönlü bir değişime işaret etmektedir. Bu durum öğretmen profilindeki değişimi göstermektedir.

Sayfa: 298
Ebat: 16x23.5cm
ISBN: 978-605-2233-65-8
Fiyat: 35 TL (KDV’den Muaf)

 

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)